KEPALA DINAS

 1. Ringkasan Tugas Jabatan :

Memimpin dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Teknologi Pertanian Pengolahan dan Pemasaran, Penyuluhan Pertanian serta kesekretariatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan penyuluhan.

 1. Rincian Tugas Jabatan :
  • Menetapkan kegiatan berdasarkan rencana kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan program kerja sebagai pedoman;
  • Mengadakan kerjasama dengan unit kerja terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar terjalin kerjasama yang harmonis;
  • Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan disposisi dan petunjuk teknis pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis;
  • Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian untuk bahan pengembangan karier pegawai;
  • Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Menyusun kebijakan teknis/operasional berdasarkan kebijaksanaan umum Bupati dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
  • Merumuskan sasaran di bidang pertanian dan penyuluhan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Banjar sebagai pedoman kerja.
  • Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang dan kesekretariatan sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  • Mengkoordinasikan kegiatan bidang dan kesekretariatan sesuai prosedur kerja agar terjalin kerjasama yang baik untuk kelancaran pelaksanan tugas.
  • Membina administrasi, organisasi dan tata laksana serta personil di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan memberikan motivasi, petunjuk dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  • Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, penyuluhan dan kesekretariatan sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  • Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis untuk tertib administrasi;
  • Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban dan bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
  • Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 1. Wewenang :
  • Menetapkan program kerja.
  • Memberikan motivasi, petunjuk dan arahan kepada bawahan.
  • Membina dan menegur bawahan.
  • Mengevaluasi, mengoreksi hasil kerja bawahan.
  • Menilai, kinerja bawahan.
  • Menandatangani surat/dokumen dinas sesuai dengan aturan yang berlaku.
  • Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
 1. Tanggung Jawab :
  • Keakuratan program kerja.
  • Ketepatan kebijakan dan sasaran kerja.
  • Terselenggaranya tugas sekretariat dan bidang.
  • Kenyamanan suasana kerja.
  • Kerahasiaan bidang tugas.
  • Kelayakan distribusi tugas.
  • Kualitas hasil kerja bawahan.
  • Ketepatan penilaian bawahan.
 1. Hasil kerja :
  • Menyusun kegiatan
  • Kerjasama
  • Distribusi tugas
  • Nilai SKP bawahan.
  • Petunjuk pelaksanaan tugas.
  • Kebijakan teknis/operasional.
  • Sasaran SKPD
  • Kegiatan terkendali.
  • Pembinaan, motivasi, petunjuk dan arahan.
  • Pelayanan umum.
  • Evaluasi kegiatan.
  • Laporan pelaksanaan tugas.
  • Pelaksanaan tugas lainnya.